Thomas Frederick William (Willy) ROY

Thomas Frederick William (Willy) ROY

M 1871 - 1949  (~ 77 ans)

 

Créer un fichier GEDCOM

GEDCOM à partir de:  Thomas Frederick William (Willy) ROY
Adresse de courriel: 
Générer un fichier GEDCOM à partir de: 
Nombre de générations: